Dietoterapia Joanna Domańska

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH RODO

 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit., a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych i w związku z przetwarzaniem danych osobowych, informuję, iż:

 

[Administrator Danych Osobowych] Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Joanna Domańska , adres email: feniksdietoterapia@gmail.com

 

[Cel przetwarzania i związane z nimi podstawy przetwarzania] Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe tylko i wyłącznie na podstawie prawa i w ściśle określonych celach, tj.:

  • w celu przeprowadzenia konsultacji i przygotowania dla Pani/Pana Planu żywieniowego ( dane osobowe zwykłe). Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Podanie danych jest dobrowolne, jednak bez ich podania nie będzie możliwe przeprowadzenie konsultacji.
  • w celu przeprowadzenia konsultacji i przygotowania dla Pani/Pana Planu żywieniowego ( dane osobowe szczególnych kategorii – dotyczące stanu zdrowia). Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w tym celu jest art. 9 ust.2 lit. a) RODO tj. na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich brak będzie skutkował niemożnością przeprowadzenia konsultacji oraz przygotowania Planu żywieniowego. Udzielona zgoda może zostać w dowolnym momencie cofnięta, co nie wpływa na legalność przetwarzania danych przed jej wycofaniem
  • w celu przeprowadzenia konsultacji oraz przygotowania dla Pani/Pana Planu żywieniowego ( dane osobowe wizerunkowe – zdjęcie sylwetki) Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w tym celu jest art. 6 lit. a) RODO tj. na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich brak będzie skutkował niemożnością przeprowadzenia konsultacji oraz przygotowania Planu żywieniowego. Udzielona zgoda może zostać w dowolnym momencie cofnięta, co nie wpływa na legalność przetwarzania danych przed jej wycofaniem
  • w celu kontaktu i obsługi zapytań. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w związku z uzasadnionym celem Administratora. Podanie danych jest dobrowolne, jednak bez ich podania nie będzie możliwości kontaktu ( przesyłania danych do Planu żywieniowego) i udzielania odpowiedzi zadanych drogą mailową.
  • w celach marketingowy: wysyłanie ofert świadczonych usług, informacji o promocjach Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą. Podanie danych jest dobrowolne, zaś udzielona zgoda może zostać w dowolnym momencie cofnięta, co nie wpływa na legalność przetwarzania danych przed jej wycofaniem.
  • w celach spełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych np. wystawienia lub przechowywania faktur i innych dokumentów księgowych, udzielanie odpowiedzi na reklamacje Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w tym celu jest art. 6 ust. 1c RODO) , tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
  • w celach zawarcia i wykonania umów Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w tym celu jest art. 6 ust. 1b RODO) , tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy

 

[Odbiorcy] W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa wyżej odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty z następujących kategorii:

  • przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie stosownych umów np. obsługujące systemy informatyczne Administratora, podwykonawcy, agencje reklamowe, pośrednicy, podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi doradcze, prawne, windykacyjne, rachunkowe, audytorskie oraz usługi doręczania korespondencji i przesyłek
  • upoważnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa np. sądy i organy państwowe,
  • naszym pracownikom, którzy współpracują z nami na podstawie stosownych umów.

 

[Okres przechowywania] Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od podstawy prawnej ich przetwarzania:

  • w przypadku, gdy dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO tj. dane osobowe zwykłe przetwarzane w celu przygotowania Planu żywieniowego przechowywane będą przez okres 1 roku od momentu ostatniego kontaktu mailowego.
  • w przypadku, gdy dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO dane osobowe przetwarzane będą do czasu cofnięcia przez Panią/Pana tej zgody lub przez okres 1 roku od momentu ostatniego kontaktu mailowego.
  • w przypadku, gdy dane przetwarzane są na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a) RODO dane osobowe przetwarzane będą do czasu cofnięcia przez Panią/Pana tej zgody lub przez okres 1 roku od momentu ostatniego kontaktu mailowego.
  • w przypadku, gdy dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO dane osobowe przetwarzane będą przez okres 1 roku od momentu ostatniego kontaktu mailowego.
  • w przypadku gdy dane przetwarzane są na podstawie 6 ust. 1 lit. c) RODO dane osobowe przetwarzane będą przez okres 5 lat od rozwiązania umowy z uwagi na brzmienie art. 74 ust.2 pkt 4 ustawy o rachunkowości oraz okres wynikający z tytułu wygaśnięcia i dochodzenia roszczeń

 

[Prawa] Zakres przysługujących Pani/Panu praw w zakresie ochrony danych osobowych

  • prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych,
  • prawo do ich sprostowania,
  • prawo do usunięcia,
  • prawo ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu,
  • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem Cofnięcie zgody może nastąpić na podstawie wypełnienia oświadczenia o cofnięciu zgody i wysłanie
  • drogą elektroniczną na adres: feniksdietoterapia@gmail.com
  • Nie zależnie od podstawy przetwarza przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

[Zautomatyzowane podejmowanie decyzji] Dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

Klauzula sporządzona 27.05.2021 r.

 

W przyszłości może zajść konieczność aktualizacji Klauzuli informacyjnej. Jej najnowsza wersja będzie zawsze dostępna na mojej stronie. Będę informować o każdej zmianie treści Klauzuli Informacyjnej, np. o zmianach dotyczących celu, w jakim korzystam z Pani /Pana danych osobowych lub Pani/Pana praw.

error: